Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "


Ngày 25 tháng 06 năm 2019


Tin tức

Danh sách các đơn vị chưa gửi dữ liệu về CSVC nhà vệ sinh trên hệ thống CSDL ngành.
Kính gửi: Các đơn vị Tiểu học THCS trực thuộc.