Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "


Ngày 22 tháng 03 năm 2019


Tin tức

KẾ HOẠCH Kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Huế Năm học 2018 - 2019 Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm;