Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "


Ngày 07 tháng 08 năm 2020


Tin tức

KẾ HOẠCH Công tác kiểm tra năm học 2018 – 2019
Căn cứ Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra giáo dục; Chỉ thị số 5972/CT-BGDĐT ...