Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "


Ngày 23 tháng 05 năm 2019


Tin tức

KẾ HOẠCH Công tác kiểm tra năm học 2018 – 2019
Căn cứ Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra giáo dục; Chỉ thị số 5972/CT-BGDĐT ...