Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "


Ngày 10 tháng 08 năm 2022


Tin tức

Kế hoạch tổ chức Liên hoan tiếng hát học sinh “Mừng Đảng - Mừng Xuân” năm 2019. Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị Tiểu học và THCS trực thuộc. Thực hiện kế hoạch năm học 2018- 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo ...