Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "


Ngày 24 tháng 10 năm 2018


Tin tức

Hướng dẫn công tác tuyển sinh năm học 2016-2017 Kính gửi: Ông (Bà) Hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS trực thuộc