Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "


Ngày 23 tháng 08 năm 2019


Tin tức

Tổ chức trực cơ quan và báo cáo tình hình trong dịp lễ Quốc Khánh Kính gửi: Ông (Bà) Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc