Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "


Ngày 25 tháng 06 năm 2019


Tin tức

Giấy mời "V/v tập huấn Chương trình P/C bệnh Phong trong trường học năm 2016" Kính gửi: Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Huế. Căn cứ nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 về công tác y tế học đường; thực ...