Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "


Ngày 23 tháng 08 năm 2019


Tin tức

TẬP HUẤN PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC BỘ MÔN TIẾNG ANH 6 – HỆ 10 NĂM. Nhằm đẩy mạnh việc dạy và học Tiếng Anh theo định hướng phát triển năng lực, tăng cường tính tích cực của học sinh, lấy học sinh làm ...