Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''


Ngày 25 tháng 06 năm 2019


Tin tức

Quyết định "V/v Thành lập đoàn kiểm tra công nhận các phường thuộc địa bàn Thành phố Huế đạt tiêu chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục Tiểu học năm 2016" ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HUẾ. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc Hội; Căn cứ Nghị ...