Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "


Ngày 13 tháng 07 năm 2020


Tin tức

Báo cáo nhu cầu kinh phí cho giáo viên, nhân viên huyện lên, giáo viên luân chuyển trong địa bàn thành phố. Kính gửi: - Các đơn vị trường học trực thuộc Để bổ sung nhu cầu kinh phí chi trả lương cho số giáo viên, nhân viên huyện lên, giáo viên ...