Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "


Ngày 20 tháng 02 năm 2019


Tin tức

THÔNG BÁO SỐ 1 "Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học thành phố Huế Năm học 2016 – 2017"
Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ ...