Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "


Ngày 26 tháng 04 năm 2019


Tin tức

Thông báo "về việc nộp bảng lương tháng 01/2017" Kính gửi: Ông (Bà) Hiệu trưởng các đơn vị trường học trực thuộc. Nhằm thực hiện chế độ tiền lương kịp thời cho đội ngũ cán bộ, ...