Trọng thầy mới được làm thầy ''


Ngày 21 tháng 09 năm 2020


Tin tức

QUYẾT ĐỊNH "V/v Thành lập đoàn kiểm tra công nhận các phường thuộc địa bàn Thành phố Huế đạt tiêu chuẩn Quốc gia về Xóa mù chữ; phổ cập giáo dục Trung học cơ sở và phổ cập bậc Trung học năm 2016" ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HUẾ. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc Hội; Căn cứ Nghị ...