Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''


Ngày 23 tháng 08 năm 2019


Tin tức

Kế hoạch thi Olympic tiếng Anh trực tuyến dành cho học sinh phổ thông (OSE) vòng 2 (cấp tỉnh) năm học 2016-2017 Căn cứ Công văn 4481/BGDĐT-GDTrH ngày 13/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức Olympic tiếng Anh trực tuyến dành cho ...