Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "


Ngày 20 tháng 09 năm 2020


Tin tức

THÔNG BÁO SỐ 1 "Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học thành phố Huế Năm học 2016 – 2017"
Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ ...