Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "


Ngày 13 tháng 07 năm 2020


Tin tức

THÔNG BÁO Về việc nộp bài dự thi thi “Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp” cấp Tỉnh năm học 2016-2017 Kính gửi: Các trường THCS trực thuộc. Kính đề nghị các trường có đề tài tham gia dự thi “Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết ...