Giáo dục không phải là đổ đầy một thùng nước, mà là làm sáng lên ngọn lửa "


Ngày 13 tháng 07 năm 2020


Tin tức

THÔNG BÁO Về việc tập huấn tiếp nhận tài khoản phần mềm SMAS
Kính gửi: Ông (Bà) Hiệu trưởng các đơn vị trường học trực thuộc Thực hiện công văn số 509/SGDĐT-CNTT ngày 09/3/2017 của Sở Giáo ...