Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "


Ngày 13 tháng 12 năm 2018


Tin tức

Thông báo về việc gửi hình ảnh hoạt động giáo dục của các trường Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trực thuộc.