Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''


Ngày 25 tháng 06 năm 2019


Tin tức

QUYẾT ĐỊNH Về việc cử giáo viên THCS tham gia coi và chấm kiểm tra định kỳ cuối năm học đối với học sinh khối lớp 5 cấp tiểu học Năm học 2016 - 2017 TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HUẾ