Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "


Ngày 24 tháng 10 năm 2018


Tin tức

BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO CÁC NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP, TƯ THỤC NĂM HỌC 2017-2018
Từ ngày 25/7 đến ngày 28/7/2017 Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn cho các nhóm trẻ, ...