Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''


Ngày 17 tháng 01 năm 2019


Tin tức

THÔNG BÁO LẦN 1 Về việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp Thành phố năm học 2017-2018 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trực thuộc. Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/07/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ...