Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "


Ngày 16 tháng 10 năm 2021


Tin tức

Hướng dẫn đánh giá trung tâm học tập cộng đồng năm 2016 Kính gửi: Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng 27 phường thuộc thành phố Huế. Thực hiện Công văn số 2553/BGDĐT-GDTX ngày 18/4/2013 của Bộ ...