Dạy tức là học hai lần''


Ngày 07 tháng 08 năm 2020


Tin tức

Thông báo về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập. Kính gửi: Các đơn vị Mầm non, Tiểu học và THCS công lập.