Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "


Ngày 24 tháng 10 năm 2018


Tin tức

Thông báo về việc phòng chống lũ lụt. Kính gửi: Ông (Bà) Hiệu trưởng các đơn vị trường học trực thuộc.