Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''


Ngày 16 tháng 10 năm 2021


Tin tức

Thông báo về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập. Kính gửi: Các đơn vị Mầm non, Tiểu học và THCS công lập.