Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "


Ngày 16 tháng 10 năm 2021


Tin tức

Thông báo về việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.
Đề nghị các đơn vị tổng hợp hồ sơ, danh sách giáo viên của đơn vị thuộc đối tượng được xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp gửi ...