Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "


Ngày 21 tháng 09 năm 2020


Tin tức

Tổ chức bồi dưỡng chính trị đầu năm học 2017 -2018
Kính gửi: Ông (Bà) Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc.