Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "


Ngày 25 tháng 06 năm 2019


Tin tức

MẪU DANH SÁCH HỌC SINH CÔNG NHẬN HTCTTH SỬA ĐỔI Kính gửi: Các đơn vị trường Tiểu học trực thuộc