Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "


Ngày 24 tháng 10 năm 2018


Tin tức

Thông báo về việc nộp đánh giá xếp loại và báo cáo kết quả công tác y tế trường học NH 2016-2017 Kính gửi: Ông (Bà) Hiệu trường các đơn vị Tiểu học, THCS trực thuộc