Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''


Ngày 20 tháng 02 năm 2019


Tin tức

Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tiểu học thành phố Huế Lần thứ hai - Năm học 2017 – 2018 Căn cứ Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo ...