Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "


Ngày 10 tháng 08 năm 2022


Tin tức

Báo cáo kinh phí tiền lương của giáo viên nhân viên nghỉ hưởng chế độ thai sản năm 2017. Kính gửi: Các đơn vị Mầm non, Tiểu học, THCS công lập trực thuộc.