Dạy tức là học hai lần''


Ngày 13 tháng 07 năm 2020


Tin tức

KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin năm học 2017-2018
Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trực thuộc. Thực hiện Công văn số 2368/SGDĐT-KH&CNTT, ngày 02/10/2017 của Sở Giáo dục và Đào ...