Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "


Ngày 20 tháng 02 năm 2019


Tin tức

Thông báo hoãn tập huấn Tin học cấp Tiểu học. Kính gửi: Các trường Tiểu học trực thuộc.