Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''


Ngày 23 tháng 08 năm 2019


Tin tức

nâng bậc lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung, nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2016. Kính gửi: Ông (bà) Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc.