Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người ''


Ngày 21 tháng 09 năm 2020


Tin tức

Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tiểu học thành phố Huế Lần thứ hai - Năm học 2017 – 2018 Căn cứ Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo ...