Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "


Ngày 16 tháng 10 năm 2021


Tin tức

Hướng dẫn kiểm tra HK1 cấp THCS năm học 2017-2018
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trực thuộc. Thực hiện nhiệm vụ năm học và những định hướng tổ chức kiểm tra, đánh giá học ...