Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "


Ngày 21 tháng 09 năm 2020


Tin tức

KẾT QUẢ THI IOE CẤP TỈNH NĂM 2016 Kính gửi: Các đơn vị trường học trực thuộc