Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''


Ngày 23 tháng 08 năm 2019


Tin tức

Hướng dẫn chi tiết Cuộc thi KH-KT học sinh Trung học năm 2018. Kính gửi: Các đơn vị tham dự Cuộc thi KHKT cấp tỉnh.