Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''


Ngày 09 tháng 07 năm 2020


Tin tức

Về việc Điều chỉnh địa điểm thi Giải toán qua Internet cấp Thành phố Năm học 2015-2016
Kính gửi: - Hiệu trưởng các trường TH và THCS trực thuộc; - Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Tri Phương; - Hiệu trưởng trường TH Huế Star.