Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''


Ngày 13 tháng 07 năm 2020


Tin tức

Thông báo về việc Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với các viên chức hoàn thành chế độ tập sự.
Kính gửi: Các đơn vị Mầm non, Tiểu học trực thuộc.