Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''


Ngày 12 tháng 12 năm 2018


Tin tức

Thông báo v/v cử cán bộ, giáo viên tham dự tập huấn phương pháp dạy học các môn học và phương pháp hướng dẫn học sinh tự học Kính gửi: Ông (Bà) Hiệu trưởng các trường THCS trực thuộc.