Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "


Ngày 21 tháng 09 năm 2020


Tin tức

Thông báo "Về việc triệu tập bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố dự thi cấp Tỉnh Năm học 2016-2017" Kính gởi: Hiệu trưởng các trường THCS trực thuộc. Thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế ...