Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "


Ngày 26 tháng 04 năm 2019


Tin tức

Thông báo "Về việc triệu tập bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố dự thi cấp Tỉnh Năm học 2016-2017" Kính gởi: Hiệu trưởng các trường THCS trực thuộc. Thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế ...