Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "


Ngày 10 tháng 08 năm 2022


Tin tức

Thông báo tham gia tập huấn sử dụng hệ thống thông tin CBCCVC
Kính gửi: Ông (Bà) Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở công lập trực thuộc.