Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''


Ngày 21 tháng 09 năm 2020


Tin tức

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Phát triển văn hóa đọc ở các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Huế năm 2018 Thực hiện Kế hoạch số 4539/KH-UBND ngày 06/12/2017 của UBND thành phố Huế về phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng trên địa bàn thành phố ...