Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''


Ngày 10 tháng 08 năm 2022


Tin tức

Triển khai cập nhật dữ liệu về học sinh trên hệ thống CSDL ngành
Kính gửi: Ông (Bà) Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trực thuộc. Thực hiện Công văn số 1258/SGDĐT-CNTT ngày 30 ...

  • GIẤY MỜI
    Kính gửi: Ông (bà) Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc. Nhân dịp kỷ ...