Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "


Ngày 23 tháng 08 năm 2019


Tin tức

DỰ THẢO BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-2016 Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Phòng GD&ĐT Thành phố Huế