Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "


Ngày 20 tháng 02 năm 2019


Tin tức

Thông báo về việc Hội nghị triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa cấp THCS Công văn và TAI LIEU HOI NGHI TRIEN KHAI DOI MOI CHUONG TRINH, SACH GIAO KHOA