Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''


Ngày 20 tháng 02 năm 2019


Tin tức

Triển khai tập huấn đổi mới kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng năng lực học sinh năm học 2015-2016. Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục cấp Trung học cơ sở năm học 2015-2016 và nâng cao chất lượng dạy học, từ ngày 19/9/2015 đến ngày ...