Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "


Ngày 22 tháng 03 năm 2019


Tin tức

Về việc triệu tập bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố dự thi cấp Tỉnh Năm học 2015-2016 Kính gởi: Hiệu trưởng các trường THCS trực thuộc. Thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Huế ...