Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "


Ngày 17 tháng 01 năm 2019


Tin tức

Về việc chuẩn bị nội dung báo cáo và tham luận tại Hội nghị tổng kết công tác triển khai phương pháp “Bàn tay nặn bột” do Sở tổ chức. Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trực thuộc Nhằm đánh giá những kết quả đạt được về việc triển khai thực hiện thí điểm áp ...