Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''


Ngày 24 tháng 10 năm 2018


Tin tức

Hướng dẫn kiểm tra định kỳ cuối năm học và xét hoàn thành chương trình lớp học, HTCTTH năm học 2017 - 2018 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường tiểu học trực thuộc. Thực hiện kế hoạch năm học 2017 – 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành ...