Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "


Ngày 19 tháng 02 năm 2020


Tin tức

Thông báo về việc Tổ chức thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố năm học 2015-2016 Kính gửi: Các trường THCS trực thuộc. Thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 và nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học ...