Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''


Ngày 23 tháng 05 năm 2019


Tin tức

Công tác kiểm tra năm học 2015 -2016 của Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố Huế Căn cứ các văn bản pháp luật về thanh tra, Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị ...