Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "


Ngày 12 tháng 05 năm 2021


Tin tức

Về việc triệu tập bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố dự thi cấp Tỉnh Năm học 2015-2016 Kính gởi: Hiệu trưởng các trường THCS trực thuộc. Thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Huế ...