Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "


Ngày 23 tháng 08 năm 2019


Tin tức

Thông báo về việc tổ chức tổng vệ sinh trên địa bàn thành phố Huế.
Kính gửi: Ông (Bà) Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc. Thực hiện Kế hoạch số 1231/KH-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2018 của UBND thành phố về ...