Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''


Ngày 13 tháng 12 năm 2018


Tin tức

Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý trường học nhiệm kỳ 2015-2020 và những nhiệm kỳ tiếp theo Kính gửi: Ông (Bà) Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc. Thực hiện Hướng dẫn số 08-HD/TU ngày 09 tháng 9 năm 2013 của Thành ủy Huế về ...