Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "


Ngày 25 tháng 06 năm 2019


Tin tức

Thông báo về việc tổ chức tổng vệ sinh trên địa bàn thành phố Huế.
Kính gửi: Ông (Bà) Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc. Thực hiện Kế hoạch số 1231/KH-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2018 của UBND thành phố về ...