Dạy tức là học hai lần''


Ngày 26 tháng 04 năm 2019


Tin tức

Quản lý, chấn chỉnh hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường. Kính gửi: - Các trường Tiểu học và THCS trực thuộc; - Các tổ chức, cá nhân có mở lớp dạy thêm, học thêm. Thực hiện công văn ...