Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "


Ngày 20 tháng 04 năm 2018


Tin tức

Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý trường học nhiệm kỳ 2015-2020 và những nhiệm kỳ tiếp theo Kính gửi: Ông (Bà) Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc. Thực hiện Hướng dẫn số 08-HD/TU ngày 09 tháng 9 năm 2013 của Thành ủy Huế về ...