Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''


Ngày 02 tháng 12 năm 2021


Tin tức

Cập nhật lúc : 08:51 25/12/2017  

Báo cáo tình hình thực hiện Quyết định 2440/QĐ-SGDĐT giai đoạn 2017-2020


Kính gửi: Hiệu trưởng các trường tiểu học và THCS trực thuộc.

Thực hiện công văn  số 25/GDTrH ngày 18/12/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo, về việc báo cáo tình hình thực hiện Quyết định 2440/QĐ-SGDĐT ngày 09/10/2017 về việc ban hành Đề án tăng cường công tác giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, đảo và đầm phá, quản lý tổng hợp vùng bờ trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 - 2020.

Để có những nội dung báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị dựa vào Quyết định số 2440/QĐ-SGDĐT ngày 09/10/2017 để báo cáo nhanh tình hình thực hiện theo các nội dung sau:

  1. A.     Đặc điểm tình hình và công tác chỉ đạo, điều hành
  2. B.      Tình hình thực hiện kế hoạch

I.  Những nội dung đã làm được trong những năm học vừa qua đến thời điểm báo cáo

 1. Công tác tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, ngoại khóa, tuyên truyền

 2. Tổ chức dạy học lồng ghép, tích hợp

Bộ môn

Khối lớp

Bài có chủ đề riêng về biển đảo

Bài có nội dung lồng ghép về biển đảo

Mục đích cần đạt được

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tổ chức giới thiệu sách, tài liệu

II.  Những nội dung sẽ làm từ nay đến cuối năm học

III. Đánh giá chung

1. Những mặt đạt được

2. Một số hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện

3. Nguyên nhân

C. Đề xuất, kiến nghị

Báo cáo gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 23/12/2017 bằng văn bản và file mềm qua địa chỉ email: hdnhan.pgd@gmail.com

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung trên và gửi báo cáo đúng thời gian./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, PT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

 

Lâm Thủy 

 

Tải file 1 Tải file 2

Số lượt xem : 533

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Các tin khác