Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''


Ngày 12 tháng 05 năm 2021


Tin tức

Cập nhật lúc : 15:18 25/12/2020  

Chỉ thị 23/CT-UBND ngày 17/12/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Năm 2021 có ý nghĩa quan trọng, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, là năm tiếp tục thực hiện các mục tiêu Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021,đưa phong trào thi đua lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân nhằm mang lại hiệu quả thiết thực, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế phát triển nhanh, mạnh và bền vững, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh:

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chị thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về việc “tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, quán triệt sâu sắc Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ chí Minh và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền gắn với việc thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong đó chú trọng đổi mới cả nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các phong trào thi đua nhằm nâng cao chất lượng có hiệu quả trong công tác thi đua, khen thưởng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và kế hoạch 5 năm (2021 - 2025)...

Tải file đầy đủ dưới đây

Tải file

Số lượt xem : 245

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác