Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''


Ngày 13 tháng 07 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 10:01 31/10/2015  

Công tác kiểm tra năm học 2015 -2016 của Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố Huế


Căn cứ các văn bản pháp luật về thanh tra, Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; căn cứ Nghị định 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra giáo dục; Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 05/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục; công văn số 2329/SGDĐT-TTr ngày 29/9/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc Hướng dẫn nhiệm vụ công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2015-2016, Phòng GD&ĐT thành phố Huế xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra năm học 2015-2016 như sau:

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Công tác kiểm tra là một hoạt động thường xuyên, là chức năng thiết yếu của công tác quản lý. Thông qua công tác kiểm tra để đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ, tìm ra những giải pháp, biện pháp để đôn đốc, giúp đỡ và điều chỉnh đối tượng kiểm tra, góp phần hoàn thiện, củng cố và phát triển các nhà trường.  

2. Công tác kiểm tra phải đảm bảo tính toàn diện, trực tiếp các nội dung và đối tượng trong nhà trường. Kiểm tra nhằm đánh giá năng lực quản lý, điều hành, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch năm học của Hiệu trưởng và các tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.

3. Những thành viên tham gia các đoàn kiểm tra phải am hiểu, nắm vững các văn bản qui định; có kinh nghiệm trong công tác kiểm tra; có kỹ năng tổng hợp, phân tích, nhận định, đánh giá; tuân thủ pháp luật, có ý thức trách nhiệm về công tác được giao.

4. Tất cả các nội dung kiểm tra đều được lập biên bản, có chữ ký của người kiểm tra và đối tượng được kiểm tra. Hồ sơ sổ sách về công tác kiểm tra được bảo quản, lưu giữ cẩn thận theo qui định.

5. Thành phần tham gia đoàn kiểm tra là lãnh đạo, chuyên viên của Phòng GD&ĐT. Trong trường hợp thật cần thiết có thể mời thêm một số cán bộ quản lý, giáo viên của các đơn vị tham gia đoàn kiểm tra.

6. Trong quá trình kiểm tra công tác chuyên môn, có thể dự giờ để đánh giá năng lực sư phạm và việc đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên nhưng không lập hồ sơ kiểm tra và xếp loại giờ dạy giáo viên.

7. Cán bộ quản lý và chuyên viên Phòng GD&ĐT dành ít nhất là 50% thời gian công tác để đi cơ sở, trong đó chủ yếu là kiểm tra hoạt động chuyên môn. Mỗi tháng kiểm tra ít nhất 1trường mầm non, 1 trường tiểu học, 1 trường THCS.

(Thông tin chi tiết tại file đính kèm)

Tải file

Số lượt xem : 3188

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác