Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "


Ngày 07 tháng 08 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 09:22 18/04/2018  

Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý trường học nhiệm kỳ 2015-2020 và những nhiệm kỳ tiếp theo


Kính gửi: Ông (Bà) Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc. Thực hiện Hướng dẫn số 08-HD/TU ngày 09 tháng 9 năm 2013 của Thành ủy Huế về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; Công văn số 120-CV/TU ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Thành ủy Huế về việc xây dựng quy trình quy hoạch, bổ nhiệm nhằm nâng cao chất lượng cán bộ quản lý trường học và Kế hoạch số 14-KH/TU ngày 04 tháng 8 năm 2016 của Thành ủy Huế về thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý;

Để công tác quy hoạch cán bộ quản lý trường học nhiệm kỳ 2015-2020 và những nhiệm kỳ tiếp theo đạt hiệu quả, chất lượng, Phòng Giáo dục-Đào tạo yêu cầu các đơn vị rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý của đơn vị.Trong đó cần tập trung thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

I. NHỮNG YÊU CẦU CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUY HOẠCH CÁN BỘ 

1. Thực hiện chặt chẽ quy trình giới thiệu và lấy phiếu tín nhiệm rộng rãi; đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng trong quy hoạch cán bộ. Qua đó, lựa chọn những giáo viên đủ đức, đủ tài, có tâm huyết đưa vào quy hoạch cán bộ quản lý.

2. Quy hoạch chức danh Hiệu trưởng trên cơ sở số Phó Hiệu trưởng đương chức còn trong độ tuổi và các đối tượng trong quy hoạch được phê duyệt là Phó Hiệu trưởng.

3. Về tiêu chuẩn: Ngoài tiêu chuẩn chung quy định của Trung ương, đối tượng được quy hoạch phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau:

- Về tiêu chuẩn chính trị: Đối tượng quy hoạch phải có lý lịch rõ ràng, không vi phạm quy định về bảo vệ chính trị nội bộ.

- Về đạo đức, lối sống: Đối tượng được tuyển chọn cán bộ quy hoạch, bổ nhiệm phải có phẩm chất đạo đức tốt, chưa lần nào vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan, đơn vị nơi công tác và học tập.

- Về tuổi đời: Đối tượng được quy hoạch phải ít nhất là 02 nhiệm kỳ

- Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Đại học sư phạm đối với tiểu học và trung học cơ sở; Cao đẳng sư phạm đối với hệ giáo dục mầm non. Trong đó, lưu ý xem xét bằng cấp khi vào ngành:

+ Đối với mầm non: Trung cấp mầm non hệ chính quy trở lên;

+ Đối với tiểu học: Cao đẳng sư phạm tiểu học hệ chính quy trở lên;

+ Đối với cấp THCS: Đại học sư phạm hệ chính quy

- Về thời gian và thành tích trong công tác: Có ít nhất 3 năm công tác trong ngành trở lên (tại thời điểm đưa vào quy hoạch); có 3 năm liên tục đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên.

* Riêng những trường hợp có thành tích xuất sắc trong học tập, công tác; tốt nghiệp loại giỏi khi vào ngành hoặc có trình độ thạc sĩ, có quá trình công tác tốt, đề nghị các trường quan tâm xem xét bổ sung vào quy hoạch (Có danh sách đính kèm).

....

Tải file đầy đủ và biểu mẫu đính kèm dưới đây

Tải file

Số lượt xem : 1467

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác