Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''


Ngày 24 tháng 02 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 15:19 09/11/2016  

Giấy mời "V/v tập huấn Chương trình P/C bệnh Phong trong trường học năm 2016"


Kính gửi: Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Huế. Căn cứ nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 về công tác y tế học đường; thực hiện sự phân công của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trong công tác phòng chống, kiểm soát dịch bệnh và thực hiện công tác y tế trường học tại các đơn vị giáo dục; căn cứ kế hoạch phối hợp truyền thông phòng chống dịch bệnh của Trung tâm Y tế Học đường và Trung tâm Y tế Thành phố Huế;

Trung tâm Y tế Học đường phối hợp với Trung tâm Y tế Thành phố Huế tổ chức Tập huấn Chương trình phòng chống bệnh Phong trong trường học năm 2016 cho cán bộ y tế các trường Trung học cơ sở và tiểu học tại Thành phố Huế.

*Thời gian: Lúc 14 giờ 30 ngày 11/11/2016.

*Địa điểm:  Hội trường bệnh viện Thành phố Huế (40 Kim Long - Huế)

*Thành phần: Ban tổ chức trân trọng kính mời Chuyên viên phụ trách công tác Y tế học đường của Phòng Giáo dục, Cán bộ y tế chuyên trách tại các trường Trung học cơ sở và các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Huế (mỗi đơn vị 01 đại biểu).

      Để lớp tập huấn đạt kết quả, kính đề nghị quý Phòng Giáo dục thông báo đến các đơn vị trực thuộc và mời các đại biểu tham dự đầy đủ và đúng thời gian.

    Trân trọng.

 

Nơi nhận:                                                                         GIÁM ĐỐC,

- Như trên;

- Lãnh đạo Sở GD (để báo cáo);

- Phòng GDTrH, GDTH, CTHSSV- SGD (để b/c);

- Bệnh viện Thành phố Huế (để phối hợp);

- Lưu:VT, CM.                                                          

                                                                            

                                                                               BS. Đặng Ngọc Thanh Thảo

Tải file

Số lượt xem : 696

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác