Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''


Ngày 11 tháng 08 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 16:46 12/12/2016  

GIẤY MỜI "Về việc giới thiệu nguồn quy hoạch Cán bộ quản lý trường học"


Kính gửi: Ông (bà) Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc. Căn cứ Hướng dẫn số 08-HD/TU ngày 09/9/2013 của Thành ủy Huế về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; Căn cứ Nghị quyết 04-NQ/TU Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI ngày 24/6/2016 của Thành ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị của thành phố Huế giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo;

Căn cứ công văn số 120-CV/TU ngày 15/3/2016 của Thành ủy Huế về xây dựng quy trình, quy hoạch, bổ nhiệm nhằm nâng cao chất lượng cán bộ quản lý trường học, Phòng Giáo dục- Đào tạo thành phố Huế tiến hành tổ chức lấy phiếu giới thiệu nguồn quy hoạch Cán bộ quản lý trường học nhiệm kỳ 2016-2021 và những nhiệm kỳ tiếp theo.

* Thành phần tham dự: Ông (bà) - Bí thư chi bộ trường học, Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng các trường trực thuộc và Lãnh đạo, Chuyên viên Phòng GD&ĐT.   

* Thời gian:  14h00, Thứ tư - ngày 14 tháng 12 năm 2016   

* Địa điểm :  Hội trường Trung tâm Hành chính thành phố Huế

                           (Tầng 2 – Khu nhà B-214 – 24 Tố Hữu)

Đề nghị đ/c Hiệu trưởng thông báo đến đ/c Bí thư Chi bộ, các đ/c Hiệu phó nghiên cứu danh sách dự nguồn CBQL (trên trang web của Phòng GD&ĐT). Đồng thời, các đồng chí có thể giới thiệu thêm nguồn cán bộ quy hoạch (Họ và tên, đơn vị, ngày tháng năm sinh …).

Để buổi họp đạt kết quả tốt, Phòng GD&ĐT thành phố Huế yêu cầu các ông (bà) tham dự đầy đủ và đúng thành phần./.

 

Nơi nhận:                                                                    TRƯỞNG PHÒNG

- Như trên;                                                                                   

- Lưu VP.

                                                                                                  (Đã ký)

 

                                                                                     

                                                                                        Phan Nam


Tải file đính kèm tại đây:

Tải file 1 Tải file 2

Số lượt xem : 1498

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác