Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''


Ngày 15 tháng 10 năm 2019


Tin tức

Cập nhật lúc : 08:31 20/12/2016  

GIẤY MỜI "Về việc tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi bậc học mầm non Cấp Thành phố năm học 2016 - 2017"


Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non trực thuộc. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế, tổ chức tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc học mầm non cấp Thành phố năm học 2016-2017 thời gian, địa điểm như sau:

1. Thời gian

Vào lúc 14 giờ 00 phút,  ngày 21 tháng 12 năm 2016 (chiều thứ tư).

2. Địa điểm

Hội trường trường Mầm Non I, số 17 đường Đống Đa, thành phố Huế.

3. Thành phần tham dự

- Hiệu trưởng các trường mầm non có giáo viên dự thi;

          - Toàn thể giáo viên tham gia dự thi giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố.

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị tham dự đầy đủ, đúng thành phần và thời gian qui định.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, MN.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

Hồ Thị Ngọc Như

Tải file

Số lượt xem : 484

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác