Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "


Ngày 24 tháng 07 năm 2021


Tin tức

Cập nhật lúc : 09:19 09/04/2019  

Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm học 2018-2019


Kính gửi: Ông (Bà) Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc. Nhằm thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng năm học 2018-2019, Phòng Giáo dục-Đào tạo hướng dẫn các đơn vị trực thuộc một số nội dung sau:

1. Nghiên cứu kỹ các văn bản:

          - Luật thi đua khen thưởng;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

- Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

- Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục;

- Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 13/02/2018 của UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Hướng dẫn số 164/HD-HĐKHSK ngày 17/10/2018 của Hội đồng khoa học, sáng kiến tỉnh Thừa Thiên Huế về việc xét duyệt, công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học;

- Công văn số 2264/SGDĐT-VP ngày 19/9/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hướng dẫn một số nội dung về công tác thi đua-khen thưởng trong ngành GD&ĐT;

          2. Đối tượng, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua; hình thức, đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng; quy trình xét thi đua, khen thưởng

          a. Đối tượng, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua; hình thức, đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng

          Thực hiện theo Luật thi đua, khen thưởng; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về công tác thi đua, khen thưởng.

Các đơn vị lưu ý tiêu chí để xét khen cao đối với các cá nhân dựa vào kết quả đánh giá cuối năm: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (tùy theo từng hình thức khen thưởng để tương ứng với số năm liên tục đạt HTXSNV)

          b. Quy trình xét thi đua, khen thưởng

          Các đơn vị phải tổ chức đánh giá, xếp loại, bình xét thi đua đối với tập thể, cá nhân của nhà trường theo đúng quy định, hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Phòng GD-ĐT.

          c. Quy định về kết quả bỏ phiếu kín của Hội đồng thi đua các cấp khi xét danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng

          Thực hiện theo các Điểm a,b,c, Khoản 1, Điều 13, Chương IV Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 13/02/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế.

          3. Các trường hợp được miễn Sáng kiến đối với đề nghị Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh:

          -  Giáo viên trực tiếp giảng dạy, bồi dưỡng được 01 học sinh đạt một trong các giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Huy chương Vàng, Bạc, Đồng trong các kỳ thi Quốc gia, Quốc tế (Có từ 01 học sinh trở lên trong một bộ môn đạt được các giải chỉ được tính thành tích xét cho 01 giáo viên trực tiếp giảng dạy, bồi dưỡng).

          - Tham gia biên soạn chương trình, sách giáo khoa phổ thông đã được nghiệm thu.

          - Giáo viên đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các Hội thi      do cấp tỉnh, Bộ tổ chức liên quan chuyên môn, nghiệp vụ thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo. 

Các hội thi được tính: bao gồm các hội thi do ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị, đoàn thể cấp tỉnh, cấp Trung ương tổ chức có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo (không tính những Hội thi văn thể mỹ và tương đương)

* Thời gian tính: Năm đạt giải, được nghiệm thu, công nhận hoặc 2 năm liền kề sau đó.

....

Tải file đầy đủ dưới đây

Tải file 1 Tải file 2 Tải file 3

Số lượt xem : 2474

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Các tin khác