Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "


Ngày 07 tháng 12 năm 2021


Tin tức

Cập nhật lúc : 07:58 14/05/2019  

Hướng dẫn công tác tuyển sinh năm học 2019-2020.


Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 và Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/2/2018 về sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2, khoản 2 Điều 4, điểm d khoản 1 và đoạn đầu khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

Căn cứ công văn số 3674/UBND-GD ngày 04 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định số lượng học sinh/lớp;

          Căn cứ Công văn số 421/SGD&ĐT-KHTC ngày 04 tháng 03 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020;

            Căn cứ công văn số 673/KH-SGDĐT ngày 28/3/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế về kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2019-2020;

            Căn cứ công văn số 853/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế về  việc hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2019-2020;

          Căn cứ công văn số 1507/UBND-GD  ngày 06/5/2019 của UBND thành phố Huế về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2019-2020;

          Căn cứ kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020 và tình hình thực tế về nhu cầu đi học và khả năng đáp ứng của các đơn vị trường học trực thuộc;

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế (Phòng GD&ĐT) hướng dẫn công tác tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019-2020 như sau:

          I- Yêu cầu

1. Công tác tuyển sinh phải bảo đảm chính xác, khách quan, công bằng, công khai, dân chủ, đúng theo Quy chế và các văn bản hướng dẫn về tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh, Sở GD&ĐT, UBND thành phố và Phòng GD&ĐT thành phố Huế.

2. Trên cơ sở chỉ tiêu được giao, các trường hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh đăng kí dự tuyển để đảm bảo tuyển đúng, tuyển đủ số lượng theo địa bàn tuyển sinh quy định.

3. Các đơn vị chấp hành nghiêm túc quy trình, quy định về tuyển sinh theo chỉ đạo của Bộ, Sở và Phòng GD&ĐT.

4. Trong thời gian tuyển sinh, các trường không giải quyết chuyển trường và tiếp nhận chuyển trường đối với những đối tượng thuộc diện tuyển sinh; thực hiện việc thu các khoản theo công văn số 1958/UBND-GD ngày 05/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (mục 3, 4, 5, 6 của công văn) về việc đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất và thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2019- 2020; không được thu các khoản kinh phí thỏa thuận đầu năm khi chưa được sự đồng thuận của tất cả cha mẹ học sinh thông qua hội nghị Ban đại diện cha mẹ học sinh trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp năm học mới (2019- 2020).

          II. Nguyên tắc thực hiện

          1. Đảm bảo giữ vững phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục THCS.      

2. Lớp 1 và lớp 6 tuyển sinh theo phương thức xét tuyển. Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh được giao, các trường huy động hết số trẻ trong độ tuổi, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh khó khăn  thuộc địa bàn tuyển sinh được đến trường.

          3. Tuyển sinh đúng độ tuổi đã quy định theo Quy chế và Điều lệ trường học. Khi tiếp nhận hồ sơ, Hội đồng tuyển sinh phải đối chiếu giấy khai sinh và sổ hộ khẩu.

          4. Thực hiện nghiêm túc nội dung công văn số 3674/UBND-GD ngày 04 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định số lượng học sinh/lớp.

III. Hướng dẫn thực hiện

1. Huy động trẻ vào trường mầm non

Các trường mầm non huy động trẻ trong độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo ra lớp đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu giao, ưu tiên trẻ khuyết tật, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt huy động 100% trẻ 5 tuổi ra lớp nhằm giữ vững phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi.

Những phường có 2 trường mầm non, hiệu trưởng các trường tham mưu với lãnh đạo địa phương để thống nhất vùng tuyển sinh cho từng trường trên địa bàn phù hợp với điều kiện, cự ly đi lại thuận tiện cho các cháu.

          2. Tuyển sinh vào lớp 1

- Các trường tiểu học huy động 100% trẻ trong độ tuổi quy định trên địa bàn vào lớp 1, tuyển sinh theo địa bàn cư trú, tuyệt đối không tiếp nhận những học sinh thiếu tuổi vào lớp 1; động viên cha mẹ các cháu khuyết tật ra lớp học hòa nhập hoặc chuyên biệt. Những phường có 2 trường tiểu học, hiệu trưởng các trường tham mưu với lãnh đạo địa phương để thống nhất vùng tuyển sinh cho từng trường tiểu học trên địa bàn phù hợp với điều kiện, cự ly đi lại thuận tiện cho học sinh.

          - Hội đồng tuyển sinh trường chịu trách nhiệm việc tuyển sinh học sinh lớp 1. Nếu tuyển hết số trẻ 6 tuổi trên địa bàn quy định mà vẫn còn chỉ tiêu thì được tuyển các em 6 tuổi ngoài địa bàn cư trú. Đối với những trường hợp ngoài địa bàn tuyển sinh có nhu cầu vào học tại trường, Hội đồng tuyển sinh trường tiếp nhận đơn, lập danh sách báo cáo Phòng GD&ĐT và tiến hành tiếp nhận học sinh sau khi có ý kiến thống nhất của Hội đồng tuyển sinh của Phòng.

          - Hội đồng tuyển sinh lớp 1 của trường gồm: Lãnh đạo nhà trường và một số thành viên, số lượng từ 3 đến 5 người.

- Hồ sơ vào lớp 1 gồm: Giấy khai sinh, đơn xin vào học lớp 1 (theo mẫu của Phòng). Các trường thông báo cho phụ huynh học sinh có thể lấy mẫu đơn xin vào học lớp 1 trên Website của Phòng GD&ĐT thành phố Huế theo địa chỉ: tphue.thuathien.edu.vn  hoặc nhận đơn tại trường (không thu lệ phí) và cử nhân viên phát đơn cho phụ huynh học sinh trong thời gian tuyển sinh từ 7h00 đến 9h00 hằng ngày.

- Thời gian tuyển sinh và báo cáo kết quả về Phòng GD&ĐT:

          + Đợt 1: Tuyển học sinh trong tuyến từ ngày 03/6/2019 đến ngày 07/6/2019. Nếu còn chỉ tiêu, các trường  tuyển sinh ngoại tuyến từ ngày 10/6/2019 đến ngày 12/6/2019. Tất cả các trường báo cáo kết quả tuyển sinh đợt 1 về Phòng GD&ĐT chậm nhất ngày 14/6/2019.

+ Đợt 2: Từ ngày 24/6/2019 đến ngày 26/6/2019. Các đơn vị cần có những biện pháp tích cực để tuyển hết học sinh trong đợt 2 và báo cáo kết quả về Phòng GD&ĐT chậm nhất ngày 28/6/2019.

3. Tuyển sinh vào lớp 6:

- Các trường THCS thực hiện việc xét tuyển theo địa bàn cư trú. Riêng đối với những phường chưa có trường THCS thì tuyển sinh theo hướng dẫn của Phòng GD&ĐT, cụ thể như sau:

+ Trường THCS Nguyễn Chí Diểu tuyển học sinh thuộc phường Phú Nhuận và phường Vĩnh Ninh.

+ Trường THCS Chu Văn An tuyển học sinh thuộc phường Xuân Phú và phường Phú Hội.

+ Trường THCS Đặng Văn Ngữ tuyển học sinh thuộc phường An Đông và phường An Tây.

+ Trường THCS Duy Tân tuyển sinh học sinh thuộc phường An Cựu và tiếp nhận thêm số học sinh thuộc khu vực Xóm Hành- phường An Tây.

+ Trường THCS Hùng Vương tuyển sinh học sinh thuộc phường Trường An và tiếp nhận thêm một bộ phận học sinh ở khu vực Ngũ Tây- phường An Tây.

+ Trường THCS Hàm Nghi tuyển học sinh thuộc phường Phú Thuận và 02 lớp học sinh thuộc phường Tây Lộc.

+ Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng tuyển học sinh thuộc phường Phú Hòa và phường Phú Bình.

Tất cả các trường THCS trực thuộc thực hiện tuyển sinh cùng một lần theo thời gian quy định.

- Hồ sơ vào lớp 6 gồm: Giấy khai sinh, học bạ, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học, phiếu dự tuyển vào lớp 6 (theo mẫu của Phòng), giấy chứng nhận ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Các trường thông báo cho phụ huynh học sinh có thể lấy phiếu dự tuyển vào lớp 6 trên Website của Phòng GD&ĐT thành phố Huế theo địa chỉ: tphue.thuathien.edu.vn hoặc nhận đơn tại trường THCS thuộc địa bàn tuyển sinh (không thu lệ phí) và cử nhân viên phát đơn cho phụ huynh học sinh trong thời gian tuyển sinh từ 7h00 đến 9h00 hằng ngày.

- Các trường THCS lập danh sách đề nghị thành lập Hội đồng tuyển sinh lớp 6 năm học 2019-2020 gửi về Phòng GD&ĐT trước ngày 25/5/2019.

Hội đồng tuyển sinh trường tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh theo địa bàn quy định, nếu còn chỉ tiêu thì được tuyển sinh ngoài địa bàn. Lập danh sách học sinh trong tuyến, ngoại tuyến trình Hội đồng tuyển sinh Phòng GD&ĐT phê duyệt. Đối với những trường hợp ngoại tuyến, các trường báo cáo Phòng GD&ĐT kèm theo đơn của phụ huynh và tiến hành tiếp nhận học sinh sau khi có ý kiến thống nhất của Hội đồng tuyển sinh của Phòng GD&ĐT.

- Thời gian tuyển sinh và báo cáo kết quả về Phòng GD&ĐT:

+ Từ ngày 17/6/2019 đến ngày 21/6/2019: Hội đồng tuyển sinh trường tiếp nhận toàn bộ hồ sơ thí sinh, kiểm tra điều kiện, sự chính xác, tính hợp pháp của hồ sơ (có biên bản)

+ Từ ngày 26/6/2019 đến ngày 28/6/2019: Hội đồng tuyển sinh trường xét tuyển, lập danh sách người học được tuyển và báo cáo kết quả tuyển sinh về Phòng GD&ĐT. Hồ sơ đề nghị duyệt tuyển sinh lớp 6 gởi về Phòng GD&ĐT (đ/c Phạm Phiên - Tổ trưởng tổ phổ thông) trước ngày 05/7/2019, gồm: tờ trình, biên bản và danh sách học sinh theo mẫu như năm trước.

+ Từ ngày 08/7/2019 đến 12/7/2019: Phòng GD&ĐT thông báo kết quả xét duyệt đến các đơn vị.

4. Một số nội dung khác cần lưu ý:

- Trường TH Lê Lợi, TH Phú Hòa tuyển sinh lớp 1 tiếng Pháp và các trường THCS có tuyển sinh lớp 6 tiếng Pháp ngoại ngữ 1, ngoại ngữ 2, tiếng Nhật ngoại ngữ 1, ngoại ngữ 2 thực hiện theo hướng dẫn của Phòng GD&ĐT (có công văn hướng dẫn riêng)

- Trường TH Ngự Bình, TH Trường An không tiếp nhận học sinh phường An Tây; trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm và trường THCS Nguyễn Du không tiếp nhận học sinh phường Phú Hậu (những trường hợp đặc biệt phải có ý kiến của Phòng GD&ĐT trước khi tiếp nhận).

Trên đây là những nội dung hướng dẫn về công tác tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019- 2020 của Phòng GD&ĐT và chỉ tiêu tuyển sinh của từng đơn vị. (Đính kèm bảng chỉ tiêu tuyển sinh của từng trường năm học 2019-2020 đã được Chủ tịch UBND thành phố Huế phê duyệt).  

Phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng tổ chức triển khai nội dung hướng dẫn và thực hiện chỉ tiêu được giao. Trong quá trình thực hiện nếu có những khó khăn vướng mắc, các đơn vị báo cáo về Phòng GD&ĐT để xin ý kiến chỉ đạo./.

 

Tải file đầy đủ bên dưới

Tải file

Số lượt xem : 5446

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Các tin khác