Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "


Ngày 29 tháng 03 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 14:03 24/04/2019  

Hướng dẫn kiểm tra định kỳ cuối năm học và xét hoàn thành chương trình lớp học, HTCTTH năm học 2018 - 2019


Thực hiện kế hoạch năm học 2018 – 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế (Phòng GD&ĐT) và công văn số 796/SGDĐT- GDTH ngày 10/4/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế (Sở GD&ĐT) về việc Hướng dẫn kiểm tra định kỳ cuối năm học 2018-2019, Phòng GD&ĐT hướng dẫn việc tổ chức kiểm tra định kỳ cuối năm và xét hoàn thành chương trình lớp học, xét hoàn thành chương trình tiểu học (HTCTTH) năm học 2018 – 2019 đối với học sinh tiểu học như sau:

I. Kiểm tra định kỳ cuối năm học

          1. Nội dung, chương trình và yêu cầu đề kiểm tra

          1.1. Các trường rà soát chương trình theo kế hoạch dạy học, đảm bảo đúng tiến độ chung, nếu chậm chương trình thì có kế hoạch dạy bù. Các trường hoàn thành việc đánh giá định kỳ cuối năm học các môn học trước ngày 20/5/2019 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2019.

          1.2. Xây dựng kế hoạch tăng cường ôn tập, phụ đạo cho học sinh còn khó khăn trong quá trình học tập rèn luyện về kiến thức, kỹ năng, thái độ và một số biểu hiện năng lực, phẩm chất theo tiến trình nội dung của các môn học và các hoạt động giáo dục; đặc biệt chú trọng các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết đối với học sinh lớp 1. Riêng học sinh lớp 5 cần ôn tập thêm các kiến thức ở lớp 4 để đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng cuối năm học.

          1.3. Các trường tự tổ chức ra đề kiểm tra định kỳ cuối năm học và tổ chức nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 theo Điều 10 và Điều 15 của Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT (Thông tư 22) ngày 22/9/2016 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) đảm bảo các quy định cơ bản sau:

          + Nội dung kiểm tra theo chuẩn kiến thức, kỹ năng và công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 về hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông của Bộ GD&ĐT.

+ Kiểm tra theo đề chung các môn ở các khối lớp, đảm bảo tính chính xác, khoa học, đánh giá đúng kết quả học tập thực chất của học sinh; đảm bảo bám sát theo chuẩn kiến thức, kỹ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh của từng lớp; mỗi môn có xây dựng ma trận đề và được thiết kế theo 4 mức (mức 1: 30%; mức 2: 30%; mức 3: 30%; mức 4: 10%) có trắc nghiệm và tự luận, phân hóa được đối tượng học sinh.

+ Đề kiểm tra phải bí mật tuyệt đối, đảm bảo đúng quy định, quy trình về ra đề, in sao đề và mở đề cụ thể; có quyết định cử người ra đề, duyệt đề và các biên bản thực hiện kèm theo.

+ Thực hiện đúng quy trình tổ chức kiểm tra, chủ động tổ chức theo kế hoạch của trường; đảm bảo nghiêm túc việc coi và chấm kiểm tra theo quy định.

1.4. Đối với môn tiếng Anh lớp 3, 4, 5 cần kiểm tra cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Thời gian kiểm tra 40 phút, trong đó nghe 10 phút, viết 15 phút, đọc 15 phút, kỹ năng nói giáo viên kiểm tra vào một buổi riêng theo các tiết dạy trên lớp. Kết quả kiểm tra là kết quả điểm cộng của 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết; đánh giá học sinh thực hiện theo Thông tư 22.

          1.5. Hiệu trưởng các trường tiểu học Lê Lợi và Phú Hòa chỉ đạo giáo viên dạy tiếng Pháp ra đề kiểm tra định kỳ cuối năm học theo cấu trúc gồm: Nghe – Nói – Đọc hiểu – Viết với thời gian kiểm tra là 45 phút.

          1.6. Đối với môn Tin học, thời gian kiểm tra 1 tiết với 30% thời gian cho bài tập lý thuyết và 70% thời gian cho bài tập thực hành.

          1.7. Các lớp dạy theo mô hình trường học mới (VNEN) tại trường tiểu học Hương Long thực hiện việc kiểm tra định kỳ cuối năm học như các lớp phổ thông hiện hành; thực hiện đánh giá học sinh theo các quy định được nêu trong Thông tư 22.

          2. Tổ chức kiểm tra và chấm bài

          2.1. Tổ chức kiểm tra:

          - Các trường tổ chức nghiêm túc việc kiểm tra định kỳ cuối năm học đảm bảo tính khách quan, chính xác, công bằng; kết quả đạt được phản ánh đúng thực chất năng lực của học sinh. Thành lập Ban ra đề kiểm tra, Hội đồng coi, chấm kiểm tra định kỳ cuối năm học; các loại hồ sơ phục vụ coi, chấm kiểm tra phải theo mẫu quy định chung (mẫu như năm học trước). 

          - Đối với lớp 1, lớp 2, lớp 3: Trường tổ chức kiểm tra theo lớp, Hiệu trưởng bố trí giáo viên dạy khác khối làm giám thị, không được đổi chéo giáo viên giữa 2 lớp với nhau.

          - Đối với lớp 4: Trường tổ chức kiểm tra theo lớp. Môn Toán, môn Tiếng Việt, môn Khoa học, Lịch sử, Địa lý bố trí giáo viên lớp 1, lớp 2, lớp 3 và bổ sung giáo viên lớp 5 (nếu thiếu) làm giám thị.

          - Đối với lớp 5: Trường tổ chức kiểm tra theo lớp. Môn Toán, môn Tiếng Việt bố trí 01 giáo viên lớp 4 của trường mình và 01 giáo viên của trường THCS làm giám thị. Môn tiếng Anh bố trí 01 giáo viên tiếng Anh của trường mình và 01 giáo viên tiếng Anh của trường THCS tham gia coi kiểm tra (Phòng sẽ ban hành Quyết định điều động giáo viên THCS làm nhiệm vụ coi, chấm kiểm tra lớp 5 cấp tiểu học); các môn Khoa học, Lịch sử, Địa lý bố trí giáo viên lớp 1, lớp 2, lớp 3 làm giám thị.

          - Mỗi phòng ở các khối lớp phải bố trí 2 giáo viên coi kiểm tra.

          - Nhà trường lập đầy đủ biên bản diễn biến kiểm tra định kỳ cuối năm học từ khâu chuẩn bị cho đến khi hoàn tất công tác chấm bài kiểm tra.

          2.2. Tổ chức chấm bài:

- Hiệu trưởng tổ chức chấm bài tại trường tất cả các môn của các khối lớp; đảm bảo tính chính xác, khách quan, ghi những hạn chế của học sinh trong quá trình làm bài, kèm theo lời nhận xét, tư vấn tường minh để giúp giáo viên và phụ huynh nắm được sức học của học sinh và có cơ sở bồi dưỡng, rèn luyện cho học sinh chưa hoàn thành các môn học trong hè, đồng thời xây dựng các chuyên đề để sinh hoạt chuyên môn cho năm học sau.

- Bài làm của học sinh phải có 2 giáo viên chấm, trong đó có 01 giáo viên chủ nhiệm lớp để thuận tiện trong việc ghi nhận xét bài làm của học sinh và 01 giáo viên dạy lớp kế tiếp cho năm học sau để thuận lợi cho việc bàn giao chất lượng giáo dục học sinh.

 - Bài kiểm tra môn Toán và môn Tiếng Việt lớp 5 có 01 giáo viên lớp 5 của trường mình và 01 giáo viên môn Toán và môn Ngữ văn của trường THCS chấm; phần chấm kỹ năng nói môn tiếng Anh bố trí 2 giáo viên kiểm tra 1 phòng, mỗi phòng kiểm tra gồm học sinh của 2 lớp ghép lại; giáo viên lớp 5 nhận xét và lưu lại bài kiểm tra tại trường.

...

Tải file đầy đủ dưới đây

Tải file

Số lượt xem : 1228

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác